کوثری عشق مامان و بابا

خنده های ناز

دیشب دختر نازم اینقدر با من خندید من که اولین خنده هاش رو با خودم دارم تجربه می کنم از ذوق جیغ می کشیدم کاشکی مامان بزرگ و خاله نازش هم بودن پیشش و خوشحالیمون رو تقسیم می کردیم ...
1 خرداد 1390