کوثری عشق مامان و بابا

www.kosarjoon.com

خنده های ناز

دیشب دختر نازم اینقدر با من خندید من که اولین خنده هاش رو با خودم دارم تجربه می کنم از ذوق جیغ می کشیدم کاشکی مامان بزرگ و خاله نازش هم بودن پیشش و خوشحالیمون رو تقسیم می کردیم ...
1 خرداد 1390